Aktuality

11.01.2018 - Získali sme dotáciu z MV SR

Združenie športových klubov a oddielov Mesta Martin získalo dotáciu z Ministerstva vnútra SR 10.000€ (oblasť prevencia kriminality)

 

V roku 2018 budeme mať možnosť zlepšiť podmienky našej športujúcej mládeže.

Dôvod rozhodnutia realizovať projekt: v dnešnej dobe je veľmi dôležité usmerňovať deti a mládež k životu bez kriminality. Mladí ľudia sú často ovplyvňovaní a zvádzaní na cestu kriminality prostredníctvom sociálnych sietí a masmédií. Preto sme sa rozhodli voľný čas dieťaťa využiť efektívne a zapojiť ho do tréningového/súťažného procesu. V skupine športovcov máme na jednotlivca silnejší vplyv a častokrát sa snaží svoje správanie napodobniť podľa športového vzoru. Okrem správania je častokrát ovplyvnená aj životospráva a životný štýl. Začlenenie sa do kolektívu pomôže jedincovi v živote pri riešení úloh v tíme a rýchlejšom reagovaní na vzniknuté situácie.

Stav a štruktúra kriminality: pri projekte sme vychádzali zo štatistiky kriminality za rok 2016, ktorú vydalo Ministerstvo vnútra SR. V žilinskom kraji bolo v predchádzajúcom roku spáchaných 303 trestných činov maloletými a mladistvými. Pomerná časť patrí práve okresu Martin.

Našou aktivitou vieme priamo ovplyvniť každý druh páchanej kriminality, keďže deti sú pod dohľadom aj vo svojom voľnom čase, nielen počas pracovného týždňa, ale aj počas víkendu, kedy sa väčšinou konajú zápasy a turnaje. Projekt bol zameraný na zlepšenie materiálno technického vybavenia členov združenia. Zakúpené boli lopty, hokejky, športová obuv, oblečenie, stan pre orientačných bežcov ale aj veslovací trenažér. Združenie športových klubov sa podielalo na projekte 20% časťou z vlastných zdrojov sumou 2500€.

 

V Martine 10.1.2018        Predseda ZŠKaO Mesta Martin Sklenka Richard

 

21.02.2016 - Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 105 - návrh na uznesenie

25. februára sa uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva v Martine

Mestská rada v Martine
prerokovala žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin

 
Dôvodová správa:
V súlade s VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin predkladáme MsR a MsZ na schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Martin v zmysle návrhu na uznesenie uvedenom vyššie od:
 
1. Mestská liga malého futbalu, o.z. žiada o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č.105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, finančné prostriedky budú použité na úhradu spotrebného a materiálno-technického materiálu, medailí, pohárov a športových potrieb, prevádzky domény mlmft.sk a prenájmu ihriska a zasadačky. V klube sa sústreďuje 475 členov z toho 23 tvorí mládež.
Účel: „32. ročník MLMF + zimná liga mužstiev v hale 2016“ 2 000 EUR
Špecifikácia výdavkov:
spotrebný a materiálno-technický materiál, medaile, poháre a športové potreby, prevádzka domény mlmft.sk a prenájom.
 
2. Tenisový klub Mesta Martin , o.z., žiada o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č.105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, finančné
prostriedky budú použité na úhradu cestovného, ubytovania, registrácie, nákupu tenisových rakiet, strún, lôpt a športového oblečenia. Klub ich použije na športové podujatia organizované Slovenským tenisovým zväzom. V klube sa sústreďuje 48 členov z toho 18 tvorí mládež.
Účel: „Súťaže družstiev organizované STZ“ 1 500 EUR
Špecifikácia výdavkov:
cestovné náklady, ubytovanie, registrácia, športové oblečenie a potreby.
 
3. FK Martinské Medvede o.z., žiada o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č.105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, finančné prostriedky budú použité na prenájom haly, mzdy rozhodcom a zapisovateľom, nákupu cien a športového materiálu, občerstvenia, úhradu registračných poplatkov a propagáciu. FK Martinské Medvede budú organizovať Turčiansku floorbalovú ligu, kde sa aktívne zapojí cca 200 hráčov z toho polovica tvorí mládež.
Účel: „Turčianska floorbalová liga 2016/2017“ 4 000 EUR
Špecifikácia výdavkov:
prenájom, ceny, športový materiál, mzdy rozhodcom a zapisovateľom, propagácia, občerstvenie, registračné poplatky.
 
4. Turčianska hádzanárska akadémia Martin, s.r.o. žiada o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č.105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, finančné prostriedky budú použité na prenájom športovísk, dopravy, mzdy rozhodcom a zapisovateľom, nákupu cien a športového materiálu, úhradu registračných poplatkov a zdravotných prehliadok. V klube sa sústreďuje 39 členov z toho 32 tvorí mládež.
Účel: „Činnosť športového klubu“ 2 000 EUR
Špecifikácia výdavkov:
prenájom, doprava, ceny, športový materiál, mzdy rozhodcom a zapisovateľom, registračné poplatky a zdravotné prehliadky.
 
5. SKI TEAM Martinské hole, o.z. žiada o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č.105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, finančné prostriedky budú použité na prenájom vlekov, úhrady ubytovania, občerstvenia, registračných poplatkov, štartovného, nákupu športového materiálu, výstroje. V klube sa sústreďuje 60 členov z toho 40 tvorí mládež.
Účel: „Činnosť športového klubu“ 3 000 EUR
Špecifikácia výdavkov:
prenájom vlekov, ubytovanie, občerstvenie, registračné poplatky, štartovné, športový materiál, výstroj.
 
6. Hasičský zbor Priekopa, o.z. žiada o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č.105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, finančné prostriedky budú použité na úhradu stravy a občerstvenia, nákupu cien, medailí a diplomov, športového náradia a výstroje. Okresná liga pre deti a mládež Plameň 2016 sa skladá z 12 kôl, kde v jednotlivých kolách je zapojených vyše 300 detí.
Účel: „Okresná liga detí a mládeže Plameň 2016 “ 2 600 EUR
Špecifikácia výdavkov:
strava a občerstvenie, ceny, medaile a diplomy, športové náradie a výstroj.
 
7. Plavecký klub Martin, o.z. žiada o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č.105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, finančné prostriedky budú
použité na úhradu prenájmu krytého bazéna v Martine. V klube sa sústreďuje 88 členov z toho 81 tvorí mládež.
Účel: „Prenájom krytého bazéna v Martine“ 3 000 EUR
Špecifikácia výdavkov:
prenájom krytého bazéna.
 
8. Mestský hokejový klub Martin, o.z. žiada o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č.105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, finančné prostriedky budú použité na úhradu dopravy, ubytovania, stravy, štartovného, členských poplatkov, propagačných materiálov, nákupu športového oblečenia a výstroje, mzdy a odvody trénerom. V klube sa sústreďuje 63 členov z toho 21 tvorí mládež.
Účel: „Organizácia a účasť na športových podujatiach v ľadovom hokeji, hokejbale a ringette“ 2 500 EUR
Špecifikácia výdavkov:
doprava, ubytovanie, strava, štartovné, členské poplatky, propagačné materiály, športové oblečenie a výstroj, mzdy a odvody trénerom.
 
9. 1. Curlingový club mesta Martin, o.z. žiada o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č.105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, finančné prostriedky budú použité na úhradu dopravy, ubytovania, štartovného, členských poplatkov, nákupu športového oblečenia a výstroje. V klube sa sústreďuje 18 členov.
Účel: „Súťaž družstiev organizovaná SCZ“ 3 000 EUR
Špecifikácia výdavkov:
doprava, ubytovanie, štartovné, členské poplatky, športové oblečenie a výstroj.
 
10. Združenie športových klubov a oddielov Mesta Martin o.z., žiada o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č.105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, združenie ich použije na prenájom športovísk, mzdy rozhodcom, úhradu cestovného, štartovného, energii a materiálno-technického zabezpečenia. V združení sa sústreďuje 610 členov z toho 475 tvorí mládež.
Účel: „Celoročná športová činnosť členov združenia“ 7 950 EUR
Špecifikácia výdavkov:
Štartovné, cestovné náklady, prenájom športovísk, mzdy rozhodcom, materiálno-technické zabezpečenie.
 

20.02.2016 - Čo nám prináša nový Zákon o športe?

Pravdepodobne už každý z nás zaregistroval, že od 1.1.2016 vstúpil do platnosti nový zákon o športe /ZoŠ/ s čím súvisí aj jeho náročná implementácia do športovej praxe.
Aby ste mali možnosť lepšie sa oboznámiť s touto problematikou, odporúčame vám postupne si preštudovať príspevky zverejnené na portáli Učenej právnickej spoločnosti s výkladom niektorých dôležitých častí súvisiacich s činnosťou klubov. V týchto príspevkoch nájdete viaceré odpovede na otázky, čo všetko prináša ZoŠ pre športové kluby, o zmluvných vzťahoch klubov aj hráčov, povinnosti týkajúce sa nového informačného systému, o sponzoringu, povinných lekárskych prehliadkach športovcov a ďalšie dôležité informácie.


Uvedené príspevky si môžete prečítať tu:
Športové kluby v novom "zákone o športe" - krátky pohľad na ich postavenie, povinnosti a práva


Niekoľko slov k rešpektovaniu zákona o športe - športové kluby a profesionálni športovci vs. "možný" protiprávny stav ich zmlúv?

Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe - OTÁZKY a ODPOVEDE

Režim uzatvárania zmlúv medzi športovými klubmi a profesionálnymi športovcami: Čo priniesol "nový zákon po športe"?

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov

Veľkou pomocou pri správnom zorientovaní sa v tejto problematike je aj nasledúci príspevok, kde nájdete prehľadný súhrn povinností pre športové zväzy a kluby podľa zákona č. 440/2015 ZoŠ: Národné športové zväzy a kluby - povinnosti podľa zákone č. 440/2015 Z.z. o športe

 

20.04.2014 - Konferencia 2014 - Pozvánka

Pozvánka na konferenciu 2014

 

Združenie športových klubov a oddielov Mesta Martin pozýva svojich členov (delegovaných zástupcov) na konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa. 30.4.2014 (streda) o 18,00 hod. v zasadačke na zimnom štadióne v Martine.

Návrh programu:

1/ Správa o činnosti

3/ Diskusia

2/ Návrh a úprava stanov združenia (originál stanov nájdete na www.sport-martin.sk v sekcií dokumenty)

3/ Odsúhlasenie členského na rok 2014

4/ Plán činnosti na nasledujúce obdobie

5/ Návrh uznesenia – ukončenie

Tešíme sa na stretnutie !

 

                                                             Predseda ZŠKaO Mesta Martin

                                                           Sklenka Richard