Aktuality

21.02.2016 - Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 105 - návrh na uznesenie

25. februára sa uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva v Martine

Mestská rada v Martine
prerokovala žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin

 
Dôvodová správa:
V súlade s VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin predkladáme MsR a MsZ na schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Martin v zmysle návrhu na uznesenie uvedenom vyššie od:
 
1. Mestská liga malého futbalu, o.z. žiada o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č.105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, finančné prostriedky budú použité na úhradu spotrebného a materiálno-technického materiálu, medailí, pohárov a športových potrieb, prevádzky domény mlmft.sk a prenájmu ihriska a zasadačky. V klube sa sústreďuje 475 členov z toho 23 tvorí mládež.
Účel: „32. ročník MLMF + zimná liga mužstiev v hale 2016“ 2 000 EUR
Špecifikácia výdavkov:
spotrebný a materiálno-technický materiál, medaile, poháre a športové potreby, prevádzka domény mlmft.sk a prenájom.
 
2. Tenisový klub Mesta Martin , o.z., žiada o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č.105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, finančné
prostriedky budú použité na úhradu cestovného, ubytovania, registrácie, nákupu tenisových rakiet, strún, lôpt a športového oblečenia. Klub ich použije na športové podujatia organizované Slovenským tenisovým zväzom. V klube sa sústreďuje 48 členov z toho 18 tvorí mládež.
Účel: „Súťaže družstiev organizované STZ“ 1 500 EUR
Špecifikácia výdavkov:
cestovné náklady, ubytovanie, registrácia, športové oblečenie a potreby.
 
3. FK Martinské Medvede o.z., žiada o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č.105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, finančné prostriedky budú použité na prenájom haly, mzdy rozhodcom a zapisovateľom, nákupu cien a športového materiálu, občerstvenia, úhradu registračných poplatkov a propagáciu. FK Martinské Medvede budú organizovať Turčiansku floorbalovú ligu, kde sa aktívne zapojí cca 200 hráčov z toho polovica tvorí mládež.
Účel: „Turčianska floorbalová liga 2016/2017“ 4 000 EUR
Špecifikácia výdavkov:
prenájom, ceny, športový materiál, mzdy rozhodcom a zapisovateľom, propagácia, občerstvenie, registračné poplatky.
 
4. Turčianska hádzanárska akadémia Martin, s.r.o. žiada o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č.105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, finančné prostriedky budú použité na prenájom športovísk, dopravy, mzdy rozhodcom a zapisovateľom, nákupu cien a športového materiálu, úhradu registračných poplatkov a zdravotných prehliadok. V klube sa sústreďuje 39 členov z toho 32 tvorí mládež.
Účel: „Činnosť športového klubu“ 2 000 EUR
Špecifikácia výdavkov:
prenájom, doprava, ceny, športový materiál, mzdy rozhodcom a zapisovateľom, registračné poplatky a zdravotné prehliadky.
 
5. SKI TEAM Martinské hole, o.z. žiada o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č.105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, finančné prostriedky budú použité na prenájom vlekov, úhrady ubytovania, občerstvenia, registračných poplatkov, štartovného, nákupu športového materiálu, výstroje. V klube sa sústreďuje 60 členov z toho 40 tvorí mládež.
Účel: „Činnosť športového klubu“ 3 000 EUR
Špecifikácia výdavkov:
prenájom vlekov, ubytovanie, občerstvenie, registračné poplatky, štartovné, športový materiál, výstroj.
 
6. Hasičský zbor Priekopa, o.z. žiada o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č.105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, finančné prostriedky budú použité na úhradu stravy a občerstvenia, nákupu cien, medailí a diplomov, športového náradia a výstroje. Okresná liga pre deti a mládež Plameň 2016 sa skladá z 12 kôl, kde v jednotlivých kolách je zapojených vyše 300 detí.
Účel: „Okresná liga detí a mládeže Plameň 2016 “ 2 600 EUR
Špecifikácia výdavkov:
strava a občerstvenie, ceny, medaile a diplomy, športové náradie a výstroj.
 
7. Plavecký klub Martin, o.z. žiada o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č.105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, finančné prostriedky budú
použité na úhradu prenájmu krytého bazéna v Martine. V klube sa sústreďuje 88 členov z toho 81 tvorí mládež.
Účel: „Prenájom krytého bazéna v Martine“ 3 000 EUR
Špecifikácia výdavkov:
prenájom krytého bazéna.
 
8. Mestský hokejový klub Martin, o.z. žiada o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č.105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, finančné prostriedky budú použité na úhradu dopravy, ubytovania, stravy, štartovného, členských poplatkov, propagačných materiálov, nákupu športového oblečenia a výstroje, mzdy a odvody trénerom. V klube sa sústreďuje 63 členov z toho 21 tvorí mládež.
Účel: „Organizácia a účasť na športových podujatiach v ľadovom hokeji, hokejbale a ringette“ 2 500 EUR
Špecifikácia výdavkov:
doprava, ubytovanie, strava, štartovné, členské poplatky, propagačné materiály, športové oblečenie a výstroj, mzdy a odvody trénerom.
 
9. 1. Curlingový club mesta Martin, o.z. žiada o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č.105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, finančné prostriedky budú použité na úhradu dopravy, ubytovania, štartovného, členských poplatkov, nákupu športového oblečenia a výstroje. V klube sa sústreďuje 18 členov.
Účel: „Súťaž družstiev organizovaná SCZ“ 3 000 EUR
Špecifikácia výdavkov:
doprava, ubytovanie, štartovné, členské poplatky, športové oblečenie a výstroj.
 
10. Združenie športových klubov a oddielov Mesta Martin o.z., žiada o dotáciu z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č.105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, združenie ich použije na prenájom športovísk, mzdy rozhodcom, úhradu cestovného, štartovného, energii a materiálno-technického zabezpečenia. V združení sa sústreďuje 610 členov z toho 475 tvorí mládež.
Účel: „Celoročná športová činnosť členov združenia“ 7 950 EUR
Špecifikácia výdavkov:
Štartovné, cestovné náklady, prenájom športovísk, mzdy rozhodcom, materiálno-technické zabezpečenie.
 

20.02.2016 - Čo nám prináša nový Zákon o športe?

Pravdepodobne už každý z nás zaregistroval, že od 1.1.2016 vstúpil do platnosti nový zákon o športe /ZoŠ/ s čím súvisí aj jeho náročná implementácia do športovej praxe.
Aby ste mali možnosť lepšie sa oboznámiť s touto problematikou, odporúčame vám postupne si preštudovať príspevky zverejnené na portáli Učenej právnickej spoločnosti s výkladom niektorých dôležitých častí súvisiacich s činnosťou klubov. V týchto príspevkoch nájdete viaceré odpovede na otázky, čo všetko prináša ZoŠ pre športové kluby, o zmluvných vzťahoch klubov aj hráčov, povinnosti týkajúce sa nového informačného systému, o sponzoringu, povinných lekárskych prehliadkach športovcov a ďalšie dôležité informácie.


Uvedené príspevky si môžete prečítať tu:
Športové kluby v novom "zákone o športe" - krátky pohľad na ich postavenie, povinnosti a práva


Niekoľko slov k rešpektovaniu zákona o športe - športové kluby a profesionálni športovci vs. "možný" protiprávny stav ich zmlúv?

Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe - OTÁZKY a ODPOVEDE

Režim uzatvárania zmlúv medzi športovými klubmi a profesionálnymi športovcami: Čo priniesol "nový zákon po športe"?

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov

Veľkou pomocou pri správnom zorientovaní sa v tejto problematike je aj nasledúci príspevok, kde nájdete prehľadný súhrn povinností pre športové zväzy a kluby podľa zákona č. 440/2015 ZoŠ: Národné športové zväzy a kluby - povinnosti podľa zákone č. 440/2015 Z.z. o športe

 

20.04.2014 - Konferencia 2014 - Pozvánka

Pozvánka na konferenciu 2014

 

Združenie športových klubov a oddielov Mesta Martin pozýva svojich členov (delegovaných zástupcov) na konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa. 30.4.2014 (streda) o 18,00 hod. v zasadačke na zimnom štadióne v Martine.

Návrh programu:

1/ Správa o činnosti

3/ Diskusia

2/ Návrh a úprava stanov združenia (originál stanov nájdete na www.sport-martin.sk v sekcií dokumenty)

3/ Odsúhlasenie členského na rok 2014

4/ Plán činnosti na nasledujúce obdobie

5/ Návrh uznesenia – ukončenie

Tešíme sa na stretnutie !

 

                                                             Predseda ZŠKaO Mesta Martin

                                                           Sklenka Richard